Хозирда COVID-19га карши ягона кураш

  • 22 Apr
  • 2020

Хозирда COVID-19га карши ягона кураш

  Уткан йилнинг охирида Ухан шахрида пайдо булган вирус нечидир сониялар ичида бутун дунёни куркинч ва саросимага солиб куйди. Хаммага номи маълум булган бу вирус минглаб курбонлар, юз минглаб касалланганлар, миллионлаб инсонлар кандай килиб булмаса хам бу касалликни юктириб олмасликка харакат килаётган инсонлар. Бугун бутун дунё вирус тасислаган коидалар асосида яшамокда. Халкаро Авиакатновлар тухтатилган, мамлакатлар вилоятлараро постларда назоратлар кучайтирилган, инсонларга кучага чикиш ман килинган, мактаб укувчилари ва университет талабалари онлайн илм олишга утказилган, спорт ва маданий тадбирлар хеч кимга аник булмаган вактга колдирилган, хозирда вакцинага эга булмаган бу инфекцияни инсоният енга оладими? Олдимизда турган саволларнинг енг каттаси ва мавхумидир!
Карантин санитария коидалари бутун дунё мамлакатлари учун бир хил булиб, нега айнан 14 кун? Касалликнинг ёпик даври 14-20 кун хисобланиб унинг организмда мавжудлигини хеч хам сезиб булмайди, касаллик белгилари касалланган организмдан келиб чикиб хар хил вактда кузатилади. Бошига бемор тахлил топширганда 0% касаллангалиги лекин 14- ёки 20-кунларда эса тахлилларида яккол намоён булади. Бу вирус шуниси билан хавфлики яширин даври энг хавфли булиб, бировга юткириши хавфи жуда юкори чунки касалланган бемор касалланганлигидан хабари булмайди ва хаммага юктириш холати кузатилади!
Коронавирус узи нима? Бугунда бутун дунё ахборот алокаларини камраб олган янгилик ва хабарларга ишониш керакми улар канчалар тугри?
Коронавирус –бу одам организмидаги хар кандай бактериядан, кон хужайралариданда 0,01 даражада кичкинадир. Вирус юзасида шохчалари мавжуд булиб, бу шохчалар юктириш учун мухум омил хисобланади. Вирус ичида ута кучли захар яширинган булиб, шу захар оркали у юккан организимни узига буйсиндиради ва захарлайди.
Янги вирус нафакат касалланиш ва улимни чакиряпти у инсонларни вохимага солмокда, вохима эса хар кандай вирусдан хам хавфли ва тезрок таркалади, онгларни захарлайди, бу вирусни юктирилишига кул келади ва ривожланишига кулай замин яратади (стрес инсон имунитетини кучайтирмаслигини унутмаслигимиз керак).
Коронавируснинг хакикатдан хам хавфли еканлигини афсуски куп давлатлар кеч тушинишди ва бунга жуда енгил карашди масалан: Хитойда бу вирусга карши ута кучли карантин нечидир кун давомида тез йулга куйилди. Хозирда вирус учогидан бирига айланган Италияда эса кучли карантинга олишга жудахам кеч карор кабул килишди!
Хозирда Хитойда касалланиш жуда кам кузатилмокда, Хитойни асосий эътибори эндиликда беш мингдан ортик касалланганларни даволашга каратилган. Олимларнинг фикрича Хитой бу вирусни ёз фаслигача енгиб чикиши, Италияда еса сентябрь ойигача чузилиши башорат килинмокда.
Асосий савол Хитой вирусни кандай енгаяпти, улардан нималарни урганишимиз керак!
Хитойнинг Ухан шахрининг оддий халкини бу масалага курсатган хамжихатлиги, маъсуляти, ватанпарварлиги, муаммони борлигича вохимасиз инсонийликни йукотмаган холда карши огани нафакат мактовга балки урнакга арзийди. Ухан шахрининг шифокорларини уз касбига булган вафодорлигини яна бирбор исботлашди. Оддий мисол тарикасида шифокорларни махсус кийим кийиши ва ечишининг хавфсиз, яъни кийимни устига утирган вирусни хавога сачратмаслик учун килинган махсус ишларини курсангиз хайратга тушасиз! Касалланганлар билан ишлашга кетаётган шифокорларнинг махсус кийимига вируснинг заррасидек кичик шаклда булган махсус моддани сепиб уни хавога таркатмаган холда махсус кийимни ечиш буйича укув машгулотлар билан ургатиш ишларини олиб боришда врач Шида Кенинг хиссаси катта.
Узбекистон Республикаси Тошкент шахрида 2020 йилнинг 15-март куни каронавирусга чалиниш билан боглик биринчи холат кайд этилди. Вирусга карши бу машаккатли курашда Ухан шахрининг оддий халки бирлашди, узлари учун эмас инсонийлик учун. Биз улардан урнак олиб улардан хам ватанпарваррок булишимиз керак, халкимизнинг енгилмас, мехрибон, халол узбек халки номини юксакларга кутаришимиз, яна бир бор исботлашимиз шарт (худди 2-жахон уришида уз мехрибонлигини бутун дунёга исботлаган етимлар учун она заминга айлантирган аждодларимиздек). Бу куринмас душманга карши бирлашишимизга хеч канака тусик мавжуд эмас, хар биримиз учун килиниши керак булган ишлар жуда хам осон:
-оддий гигиеник коидаларга риоя килиш.
-уйда колиш (уйдаги хар бир дакикамиз нафакат бизни балки юзлаб инсонлар хаётини саклаб колишга куйилган жуда катта кадамдир).
- касаллик асоратлари узингизда ёки бировда сезган захоти керакли 1003 ракамига хабар бериш (бу хабар билан нафакат узингизни балки куплаб одамларни куткаришингизни унутманг).
-карантинга риоя килиш (14 кунлик карантин утиб кетадиган холат хисобланиб ишончли жой ва кулларда эканлигингизда юрагингиз таскин топиши керак, чунки узини-узи даволаш усули охири 100% улим эканлиги унутмаслигимиз шарт).
Минг афсуски хозирда бу вирусга карши хеч кайси давлатда самарали вакцина воситаси йук, вакцина устида минглаб шифокорлар томонидан машаккатли ишлар олиб борилмокда!!!
Бу вирус таъсирида канча узок яшашимиз узимизга боглик. Бу хавфли вирус таъсирини кискартириш хар бир Узбекистон фукаросига боглик, хар бир фукаро жуда хам маъсулятли, инсонийлик хиссини йукотмаслиги, бирлашган холда бу оддий булмаган вирусни енгишимиздан бошка йул йук!
Карантин даврида зарурат булмаса кучага чикманг ва вактни оила аъзоларингиз даврасида утказинг.

Жамалова Шахло Шавкатовна
Сурхондарё вилояти Юридик коллежи
рус-тили укитувчиси